home

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรถนะ ครั้งที่ 1 และ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ