home

ข่าวประชาสัมพันธ์

logo
เผยแพร่บทความเกี่ยวกับพระราชบัญติข้อมูลข่าวสารของราชการเดือนตุลาคม 2562

วันที่ : 543 15:00

logo
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2560

วันที่ : 543 13:45

logo
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2560

วันที่ : 543 15:30

logo
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2560

วันที่ : 543 15:30

logo
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทางของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 2 "

วันที่ : 543 15:45

logo
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การเขียนแบบงานทางโดยใช้โปรแกรม Road Pack"

วันที่ : 543 15:30

logo
โครงการจัดการองค์ความรู้เรื่อง "แนวทางการปฏิบัติงานก่อสร้างและบำรุงรักษาทางตามระเบียบ QCS.ปีงบประมาณ 2562"

วันที่ : 543 09:45

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง บัญชีราชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วันที่ : 543 16:15

logo
ดำเนินโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง “หนังสือราชการ"

วันที่ : 543 15:45

logo
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรถนะ ครั้งที่ 1 และ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

วันที่ : 543 15:00

หน้า