Menu
home
>>
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากภัยพิบัติถนน สาย นม.3038 แยก ทล.201 – บ้านดอนใหญ่ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อประชาชนให้มากที่สุด ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

วันที่ 25 มกราคม 2566 นายก้องพิภพ อารยรังศรี ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 มอบหมายให้ นายธนกฤต เกตุสงเคราะห์ ผู้อำนวยการส่วนบูรณะ พร้อมด้วย นายธนายุทธ กลิ่นเชิดชู ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทสีคิ้ว เข้าร่วมประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน และบันทึกความร่วมมือ 3 ฝ่าย (MOU) ระหว่างกรมทางหลวงชนบท ผู้รับจ้าง และผู้แทนประชาชน โครงการฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากภัยพิบัติ ถนนสาย นม.3038 แยก ทล.201 – บ้านดอนใหญ่ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยการจัดประชุมการมีส่วนร่วมฯ ในครั้งนี้ได้นำเสนอความเป็นมาและลักษณะโครงการ พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้ง ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงความเห็น เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป็นประโยชน์ ต่อประชาชนมากที่สุด ตามนโยบายของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยมี นายสมภาร ประพรม นายช่างโยธาชำนาญงาน ผู้ควบคุมงาน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดโครงการ ณ วัดหนองกระเทียมเหนือ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โครงการดังกล่าว ผิวจราจรลาดยาง Asphaltic Concrete โดยมี 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 กม.ที่ 3+100 – กม.ที่ 6+500 ช่วงที่ 2 กม.ที่ 7+900 – กม.ที่ 9+000 และ ช่วงที่ 3 กม.ที่ 9+250 – กม.ที่ 10+000

 

ข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม
ผู้เข้าร่วมประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนมาจากหน่วยงานภาครัฐ ภาพเอกชน ประชาชนที่เกี่ยวข้อง จำนวน 28 คน

ผลจากการมีส่วนร่วม
1. ขอให้ยกระดับถนนช่วง กม.ที่ 3+150 – กม.ที่ 3+350 เนื่องจากมีน้ำท่วมเป็นประจำ
2.ขอให้ทำรางระบายน้ำด้านข้างถนน ช่วงดังกล่าวเพื่อระบายน้ำลงสู่คลองที่กำลังจะสร้างสะพาน

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาพัฒนาการดำเนินงาน
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) รับข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะดังกล่าว โดยหน่วยงาน ดำเนินการแก้ไขแบบแปลนเพื่อแก้ไขปัญหาตามที่ประชาชนร้องขอ และจัดทำแผนดำเนินการต่อไป

 

อื่นๆ

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ร่วมกับ สำนักวิเคราะห์วิจัยและพัฒนา ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน Random Check ตามระบบ QCS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนสาย นม.3002 จ.นครราชสีมา เพื่อให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด ตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนสาย นม.3032 จ.นครราชสีมา เพื่อให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด ตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) เข้าร่วมประชุมประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา

Scroll Up Skip to content