Menu
home
>>
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการยกระดับมาตรฐานทาง ถนนสาย นม.3024 แยกทางหลวง หมายเลข 226 – บ้านโนนม่วง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อประชาชนให้มากที่สุด ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

วันที่ 25 มกราคม 2566 นายก้องพิภพ อารยรังศรี ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 มอบหมายให้ นายนิยม กิจหนองสรวง ผู้อำนวยการหมวดบำรุง ทางหลวงชนบทนครราชสีมา เข้าร่วมประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนและบันทึกความร่วมมือ 3 ฝ่าย (MOU) ระหว่างกรมทางหลวงชนบท ผู้รับจ้าง และผู้แทนประชาชน โครงการยกระดับมาตรฐานทาง ถนนสาย นม.3024 แยกทางหลวงหมายเลข 226 – บ้านโนนม่วง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา โดยการ จัดประชุมการมีส่วนร่วมฯ ในครั้งนี้ได้นำเสนอความเป็นมาและลักษณะโครงการ พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้ง ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมแสดงความเห็น เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด ตามนโยบายของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยมี ปรีชา ผอนนอก นายช่างโยธา ชำนาญงาน ผู้ควบคุมงาน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดโครงการ ณ ศาลาประชาคม บ้านเขว้า หมู่ 9 ตำบลพระพุทธ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา โครงการดังกล่าว เป็น ช่วง กม.ที่ 4+525 -7+425 ระยะทางรวม 2.9 กิโลเมตร ขยายความกว้างผิวจราจรจากเดิม 6 เมตร เป็น 7 เมตร และขยายความกว้างไหล่ทาง จากเดิม 1.50 เมตร เป็น 2.50 เมตร

ข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม
ผู้เข้าร่วมประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนมาจากหน่วยงานภาครัฐ ภาพเอกชน ประชาชนที่เกี่ยวข้อง จำนวน 33 คน

ผลจากการมีส่วนร่วม
ประชาชนเห็นด้วย ไม่มีข้อเสนอแนะ

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาพัฒนาการดำเนินงาน
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ดำเนินการตามแผนที่กำหนดต่อไป

 

 

อื่นๆ

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ร่วมกับ สำนักวิเคราะห์วิจัยและพัฒนา ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน Random Check ตามระบบ QCS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนสาย นม.3002 จ.นครราชสีมา เพื่อให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด ตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนสาย นม.3032 จ.นครราชสีมา เพื่อให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด ตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) เข้าร่วมประชุมประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา

Scroll Up Skip to content