Menu
home
>>
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (MOU) โครงการก่อสร้าง ถนนสาย นม.4035 แยกทล.2166 – อำเภอจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานและให้สอดคล้องกับความต้องการ ของประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นายก้องพิภพ อารยรังศรี ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 มอบหมายให้ นายโอน เทียนทอง ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทจักราช และ นายสมภาร ประพรม นายช่างโยธาชำนาญงาน ผู้ควบคุมงาน จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาค ประชาชน โครงการก่อสร้างถนน สาย นม.4035 แยกทล.2166 – อำเภอจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา พร้อมลงนามบันทึกความร่วมมือ 3 ฝ่าย (MOU) ระหว่างกรมทางหลวงชนบท ผู้รับจ้าง และผู้แทนประชาชน ณ อบต.หนองขาม อำเภอจักราช​ จังหวัดนครราชสีมา โดยการจัด ประชุมการมีส่วนร่วมฯ ทช. ได้นำเสนอความ เป็นมาและลักษณะโครงการ พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้ง ได้เปิดโอกาส ให้ประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงความเห็น เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป็นประโยชน์ ต่อประชาชนมากที่สุด ตามนโยบายของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว เชื่อมเส้นทางระหว่าง ทล.2166 และ อำเภอจักราช โดยผ่านหมู่บ้านต่างๆ และพื้นที่การเกษตร ซึ่งประชาชนใช้เส้นทางในการสัญจร และขนส่งสินค้าทางการเกษตร เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จะสามารถยกระดับความปลอดภัย ส่งเสริมเศรษฐกิจการขนส่งทางการเกษตรในพื้นที่ และเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางระหว่างอำเภอได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

ข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม
ผู้เข้าร่วมประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนมาจากหน่วยงานภาครัฐ ภาพเอกชน ประชาชนที่เกี่ยวข้อง จำนวน 44 คน

ผลจากการมีส่วนร่วม
1. ขอเพิ่มไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณสามแยก ซึ่งอยู่ในสายทางแต่ไม่ได้อยู่ในโครงการก่อสร้าง
2.บริเวณโค้งวัดหนองนกคุ้มอยากให้ขยายความกว้างถนนจาก 8 เมตร เป็น 12 เมตร

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาพัฒนาการดำเนินงาน
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) รับข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะดังกล่าว และจัดทำแผนดำเนินการต่อไป

อื่นๆ

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ร่วมกับ สำนักวิเคราะห์วิจัยและพัฒนา ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน Random Check ตามระบบ QCS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนสาย นม.3002 จ.นครราชสีมา เพื่อให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด ตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนสาย นม.3032 จ.นครราชสีมา เพื่อให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด ตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) เข้าร่วมประชุมประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา

Scroll Up Skip to content