Menu
home
>>
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการก่อสร้างถนนสาย นม.4043 แยกทางหลวงหมายเลข 2226 – บ้านผักกาดหญ้า อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อประชาชนให้มากที่สุด ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

(22 ก.พ.66) นายก้องพิภพ อารยรังศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน ทางหลวงชนบทที่ 5 มอบหมายให้ นายสมภาร ประพรม นายช่างโยธาชำนาญงาน ผู้ควบคุมงาน จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการก่อสร้างถนนสาย นม.4043 แยก ทล.2226 – บ้านผักกาดหญ้า อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา พร้อมลงนามบันทึกความร่วมมือ 3 ฝ่าย (MOU) ระหว่างกรมทางหลวงชนบท ผู้รับจ้าง และผู้แทนประชาชน ณ ห้องประชุม อบต.ท่าลาด​ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โดยการจัดประชุมการมีส่วนร่วมฯ ทช. ได้นำเสนอความเป็นมาและลักษณะโครงการ พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้ง ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงความเห็น เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด ตามนโยบายของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว เชื่อมเส้นทางระหว่างอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา และอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยผ่านหมู่บ้านต่างๆ และเป็นพื้นที่การเกษตร ซึ่งประชาชนใช้เส้นทางในการสัญจร และขนส่งสินค้าทางการเกษตร เริ่มต้นโครงการ กม.ที่ 2+600 ถึง 7+600 ระยะทาง 5 กิโลเมตร

ข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม
ผู้เข้าร่วมประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนมาจากหน่วยงานภาครัฐ ภาพเอกชน ประชาชนที่เกี่ยวข้อง จำนวน 26 คน

ผลจากการมีส่วนร่วม
ผลจากการประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนผู้เข้าร่วมประชุมมีข้อเสนอแนะให้ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ดำเนินการ ดังนี้ 1.ประชาชนให้รีบดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อที่จะได้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ยิ่งขึ้น

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาพัฒนาการดำเนินงาน
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) รับข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะดังกล่าว โดยหน่วยงานจะกำกับ ควบคุมดูแล ผู้รับจ้างให้ดำเนินการเร่งก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และบริหารจัดการด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนต่อไป

อื่นๆ

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ร่วมกับ สำนักวิเคราะห์วิจัยและพัฒนา ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน Random Check ตามระบบ QCS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนสาย นม.3002 จ.นครราชสีมา เพื่อให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด ตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนสาย นม.3032 จ.นครราชสีมา เพื่อให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด ตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) เข้าร่วมประชุมประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา

Scroll Up Skip to content