Menu
home
>>
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง “การใช้งานระบบจัดเก็บรายชื่อบุคลากรกรมทางหลวงชนบท และการดูแลระบบการลา”
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

(16 พ.ค.66) นายก้องพิภพ อารยรังศรี ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 มอบหมายให้ นายกิติพงษ์ ประพันธ์อนุรักษ์ ผอ.กลุ่มวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี , นางอัญชลี ลือชัยวิทย์วงศ์ ผอ.ส่วนอำนวยการ และคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง “การใช้งานระบบจัดเก็บรายชื่อบุคลากรกรมทางหลวงชนบท และการดูแลระบบการลา” วิทยากรนำจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยนางสาวน้ำทิพย์ มากนคร ผอ.กลุ่มดิจิทัลอำนวยการ และ นางสาวสิทธินี ศรีศักดา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom) ณ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)

 

อื่นๆ

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ร่วมกับ สำนักวิเคราะห์วิจัยและพัฒนา ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน Random Check ตามระบบ QCS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนสาย นม.3002 จ.นครราชสีมา เพื่อให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด ตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนสาย นม.3032 จ.นครราชสีมา เพื่อให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด ตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท

Scroll Up Skip to content