Menu
home
>>
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ร่วมกับ สำนักวิเคราะห์วิจัยและพัฒนา ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน Random Check ตามระบบ QCS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของแขวงทางหลวงชนบทนดรราชสีมา
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

(16 พ.ค.66) สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ ร่วมกับ สำนักวิเคราะห์วิจัยและพัฒนา กรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน Random Check ตามระบบ QCS ของโครงการก่อสร้างทางและสะพาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา การตรวจเป็นไปตามมาตรฐานทางหลวงชนบทกำหนด และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความปลอดภัยในการสัญจรบนทางหลวงชนบทต่อไป

อื่นๆ

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ร่วมกับ สำนักวิเคราะห์วิจัยและพัฒนา ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน Random Check ตามระบบ QCS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนสาย นม.3002 จ.นครราชสีมา เพื่อให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด ตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนสาย นม.3032 จ.นครราชสีมา เพื่อให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด ตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท

Scroll Up Skip to content