Menu
home
>>
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) จัดสัมมนาโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง “การออกแบบโครงสร้างงานทาง” เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการออกแบบวิศวกรรมงานทาง และให้ปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

(18 พ.ค.66) นายกิติพงษ์ ประพันธ์อนุรักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนา โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง “การออกแบบโครงสร้างงานทาง” เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการออกแบบ วิศวกรรมงานทางและให้ผู้ปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน ให้กับคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัด โดยมี นางสาวกิตติยา แผนจะบก วิศวกรโยธา (พร.) และ นางสาวนิภาภรณ์ โฉมสันเทียะ วิศวกรโยธา (พร.) เป็นวิทยากรบรรยาย ในการนี้ นายธนกฤต เกตุสงเคราะห์ ผู้อำนวยการส่วนบูรณะ พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่สำนักฯ และคณะเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทในสังกัด เข้าร่วมโครงการฯ ณ ห้องประชุมศิรินิรันดร์ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)

 

อื่นๆ

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ร่วมกับ สำนักวิเคราะห์วิจัยและพัฒนา ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน Random Check ตามระบบ QCS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนสาย นม.3002 จ.นครราชสีมา เพื่อให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด ตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนสาย นม.3032 จ.นครราชสีมา เพื่อให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด ตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท

Scroll Up Skip to content