Menu
home
>>
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) เข้าร่วมประชุมประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

(19 พ. ค.66) นายก้องพิภพ อารยรังศรี ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 มอบหมายให้ นายชัยวัฒน์ วารี วิศวกรโยธาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างทางลอด จุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นทั้งภาคราชการ เอกชน และภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการก่อสร้างโครงการฯ แขวงทางหลวงนครราชสีมา ที่ 2 กรมทางหลวง จึงจัดให้มีการประชุมฯ โดยมี นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในที่ประชุมฯ ณ ศูนย์การค้าเทอมินอล 21 จ.นครราชสีมา

อื่นๆ

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ร่วมกับ สำนักวิเคราะห์วิจัยและพัฒนา ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน Random Check ตามระบบ QCS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนสาย นม.3002 จ.นครราชสีมา เพื่อให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด ตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนสาย นม.3032 จ.นครราชสีมา เพื่อให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด ตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) จัดสัมมนาโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง “การออกแบบโครงสร้างงานทาง” เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการออกแบบวิศวกรรมงานทาง และให้ปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน

Scroll Up Skip to content