Menu
home
>>
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประชุมติดตามผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2566
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

(24 พ.ค. 66) นายผดุงศักดิ์ สรุจิกำจรวัฒนะ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ด้านดำเนินงาน) ประชุมติดตามผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4/2566 เพื่อติดตามภาพรวมการเบิกจ่าย สถานภาพการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ทั้งนี้ นายก้องพิภพ อารยรังศรี ผู้อำนวยการ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 มอบหมายให้ ผู้อำนวยการกลุ่ม/ส่วน และคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมศิรินิรันดร์ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)

อื่นๆ

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ร่วมกับ สำนักวิเคราะห์วิจัยและพัฒนา ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน Random Check ตามระบบ QCS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนสาย นม.3002 จ.นครราชสีมา เพื่อให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด ตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนสาย นม.3032 จ.นครราชสีมา เพื่อให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด ตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) จัดสัมมนาโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง “การออกแบบโครงสร้างงานทาง” เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการออกแบบวิศวกรรมงานทาง และให้ปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน

Scroll Up Skip to content