Menu
home
>>
ข่าวการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

อื่นๆ

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการก่อสร้างถนนสาย นม.4043 แยกทางหลวงหมายเลข 2226 – บ้านผักกาดหญ้า อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อประชาชนให้มากที่สุด ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (MOU) โครงการก่อสร้าง ถนนสาย นม.4035 แยกทล.2166 – อำเภอจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานและให้สอดคล้องกับความต้องการ ของประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการยกระดับมาตรฐานทาง ถนนสาย นม.3024 แยกทางหลวง หมายเลข 226 – บ้านโนนม่วง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อประชาชนให้มากที่สุด ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากภัยพิบัติถนน สาย นม.3038 แยก ทล.201 – บ้านดอนใหญ่ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อประชาชนให้มากที่สุด ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

Scroll Up Skip to content