Menu
home
>>
โครงการถ่ายทอดองความรู้

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  1. โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดองค์ความรู้
  2. โครงการจัดการองค์ความรู้ประจำเดือนมีนาคม เรื่อง “เตรียมความพร้อมการพิจารณาอนุญาตใช้ยานพาหนะ (รถกึ่งพ่วงตั้งแต่ 4-7 เพลา) ใช้ขนส่งเครื่องจักรขนาดใหญ่เดินบนทางหลวงชนบท”

    เอกสารองค์ความรู้ประจำเดือนมีนาคม คลิก
  3. โครงการจัดการองค์ความรู้ประจำเดือนมีนาคม เรื่อง การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานตามระบบ QCS. ปีงบประมาณ 2563
    เอกสารองค์ความรู้ประจำเดือนเมษายน คลิก
    4. โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 เรื่อง ปรับปรุงคู่มือระบบมาตรฐานด้านเครื่องกล
Scroll Up Skip to content