Menu

หน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบ

ข่าวสาร

ข่าวกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
ข่าวและสถานะการเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ข่าวน่าสนใจ
Video เผยแพร่
ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ร่วมกับ สำนักวิเคราะห์วิจัยและพัฒนา ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน Random Check ตามระบบ QCS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์

(18 พ.ค.66) สำนักงานทางหล

Read More »
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนสาย นม.3002 จ.นครราชสีมา เพื่อให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด ตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท

(19 พ.ค.66) นายกิติพงษ์ ป

Read More »
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนสาย นม.3032 จ.นครราชสีมา เพื่อให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด ตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท

(19 พ.ค.66) นายกิติพงษ์ ป

Read More »
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) เข้าร่วมประชุมประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา

(19 พ. ค.66) นายก้องพิภพ

Read More »
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) จัดสัมมนาโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง “การออกแบบโครงสร้างงานทาง” เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการออกแบบวิศวกรรมงานทาง และให้ปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน

(18 พ.ค.66) นายกิติพงษ์ ป

Read More »

ข่าวและสถานะการเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ร่วมเฝ้าระวังและเตรียมการป้องกันการแพร่ระบาด จากไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ Covid-19 วันที่ 10 พฤษภาคม 2566

(10 พ.ค.66) นายก้องพิภพ อ

Read More »
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ผอ.ส่วนบูรณะ และ ผอ.ส่วนเครื่องกล ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานตัดโอนกิจการ อำนาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน และอัตรากำลัง ผู้ปฏิบัติงานของโรงงาน ผลิตป้ายจราจร กรมทางหลวงชนบท (นครราชสีมา)

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ผอ.ส่วนบูรณะ, ผอ.ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ และ ผอ.ส่วนเครื่องกล ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 ของหมวดบำรุงทางหลวงชนบทวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

Video สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 นครราชสีมา)

Video Playlist
1/6 videos
1
ขบวนรถอำนวยความปลอดภัยปี 65
ขบวนรถอำนวยความปลอดภัยปี 65
2
วีดีทัศน์กรมทางหลวงชนบทขานรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด–19
วีดีทัศน์กรมทางหลวงชนบทขานรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด–19
3
ขบวนรถอำนวยความปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 โดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)
ขบวนรถอำนวยความปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 โดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)
4
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและการรณ์รงค์สร้างสังคมสุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและการรณ์รงค์สร้างสังคมสุจริต
5
ประชุมประจำเดือนเมษายน 2563 และร่วมเฝ้าระวังและเตรียมการป้องกันการแพร่ระบาดจากไวรัส Covid 19
ประชุมประจำเดือนเมษายน 2563 และร่วมเฝ้าระวังและเตรียมการป้องกันการแพร่ระบาดจากไวรัส Covid 19
6
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) กรมทางหลวงชนบท ร่วมเฝ้าระวังและเตรียมการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 8 พ.ค. 63
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) กรมทางหลวงชนบท ร่วมเฝ้าระวังและเตรียมการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 8 พ.ค. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
ข่าวกิจกรรม
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ร่วมกับ สำนักวิเคราะห์วิจัยและพัฒนา ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน Random Check ตามระบบ QCS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์

(18 พ.ค.66) สำนักงานทางหล

Read More »
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนสาย นม.3002 จ.นครราชสีมา เพื่อให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด ตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท

(19 พ.ค.66) นายกิติพงษ์ ป

Read More »
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนสาย นม.3032 จ.นครราชสีมา เพื่อให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด ตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท

(19 พ.ค.66) นายกิติพงษ์ ป

Read More »
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) เข้าร่วมประชุมประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา

(19 พ. ค.66) นายก้องพิภพ

Read More »
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) จัดสัมมนาโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง “การออกแบบโครงสร้างงานทาง” เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการออกแบบวิศวกรรมงานทาง และให้ปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน

(18 พ.ค.66) นายกิติพงษ์ ป

Read More »

ระบบงานต่างๆ

รูปไอค่อน เส้นทางลัด/เส้นทางเลี่ยง

เส้นทางลัด/เส้นทางเลี่ยง

ร้องเรียน ทช.ทุกเรื่อง

รูปไอค่อน อินทราเน็ต

อินทราเน็ท

รูปไอค่อน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง

รูปไอค่อน ราคาวัสดุก่อสร้างในท้องถิ่น

ราคาวัสดุ

รูปไอค่อน ระบบสารบรรณ

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ พ.ศ. 2563

รูปไอค่อน ข่าวสารกระทรวงคมนาคม

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

รูปไอค่อน คู่มือ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก (Work Manual)

คู่มือ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก (Work Manual)

Facebook

Facebook

ท่องเที่ยวไทย

ท่องเที่ยวไทย

แผนที่โครงข่าย

รูปไอค่อน แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ข่าวฝึกอบรม

โครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง

การมีส่วนร่วมภาคประชาชน

ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ส่งเสริม สนับสนุน และกำกับดูแลด้านวิชาการงานทาง ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

ช่อง YouTube ของสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)

สื่ออิเล็กทรอนิกส์
(E-Learning) หลักสูตร พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540


ร้านค้าสวัสดิการกรมทางหลวงชนบท

Scroll Up Skip to content